tel. 500 31 51 61

Usługowa

Działka budowlana usługowa 1893m2, 3km od Suwałk, Wychodne.

Działka budowlana usługowa 1893m2, 3km od Suwałk, Wychodne.

Na sprzedaż działka budowlana/usługowa o powierzchni gruntu 1893m2 zlokalizowana w miejscowości Wychodne, kilka km od Suwałk. Nieruchomość daje możliwość zabudowania budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalnymi, szczegóły miejscowego planu poniżej. W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna (gospodarstwa).

Na sprzedaż obecnie (27.06.2023) są 2 działki, każda o powierzchni 1893m2.

Bez dodatkowych kosztów i opłat pomagamy w uzyskaniu najlepszego kredytu na zakup nieruchomości.

Oferowana na sprzedaż nieruchomość oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 53U – teren zabudowy usługowej.

1) w zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się lokalizację:

a) budynków usługowych, budynków i budowli pomocniczych,

b) obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu drogowego,

c) parkingów oraz obiektów związanych z obsługą parkingów,

d) obiektów i urządzeń obsługi technicznej oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej i urządzeń

infrastruktury technicznej;

4) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się lokalizację:

a) obiektów budowlanych o funkcji handlowej i o powierzchni sprzedaży nie większej niż

300 m2,

b) obiektów biurowych, garażowych, baz, składów lub magazynów, w tym na potrzeby rolnicze,

c) na terenach oznaczonych symbolami 53U i 57U dopuszcza się usługi transportowe, obiekty

produkcyjne i lokalizację budynków mieszkalnych.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– teren równy i płaski,

– dobry i szybki dojazd do posesji,

– prąd i woda przy sąsiednich nieruchomościach,

– założona księga wieczysta,

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 7764m2 położona w miejscowości Osowa, gm. Suwałki, około 5km od Suwałk, w pobliżu czystego jeziora Okmin. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona w planie symbolami 10MN i 4R. Nieruchomość daje możliwość zbudowania domu wolno stojącego lub domu z nieuciążliwą funkcją usługową.
Nowa plaża gminna w odległości około 1km od działki. Pomost, parkingi oraz wiaty do dyspozycji gości odwiedzających jezioro Okmin.
Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a sama działka podzielona jest na 2 strefy:

Grunt bezpośrednio przy drodze asfaltowej, w planie oznaczony jest symbolem 10MN, co oznacza:

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa zagrodowa i rekreacji indywidualnej, w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej,

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w §12 oraz:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, oraz realizację budynków

garażowych i gospodarczych;

b) jeden ciąg zabudowy wzdłuż ulic i dróg publicznych, budynki mieszkalne należy

lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki;

c) linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości

do 5m, bez konieczności zmiany ustaleń planu.

Druga część gruntu oznaczona symbolem 4R opisana jest jako:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni

śródpolnej, skarp i stoków, zadrzewień i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe oraz sieci infrastruktury technicznej;

b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń wodnych

oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

rybackiej;

c) obowiązują ustalenia §23 ust.2 pkt 3-7.

3. Tereny położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze

Północnej Suwalszczyzny” – zasady użytkowania terenów określono § 9 ust. 1 niniejszej

uchwały.

4. Część terenów położona jest na obszarze ciągu ekologicznego wyznaczonego w

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, zasady

zagospodarowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.

5. Na części terenów znajdują sie stanowiska archeologiczne nr AZP 16-83 nr 7, nr 8 i

nr 9 i zasady użytkowania terenu winny uwzględniać warunki określone w §10 ust. 5-8.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– grunt zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej,

– bezpośredni, asfaltowy dojazd do posesji,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Działka inwestycyjna 2,19ha ul.Reja w Suwałkach.

Działka inwestycyjna 2,19ha ul.Reja w Suwałkach.

Na sprzedaż działka inwestycyjna 2,19ha w Suwałkach przy ulicy Reja, w okolicach cmentarza komunalnego i obwodnicy miasta. Nieruchomość oznaczona została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 4U co oznacza:

1) przeznaczenie podstawowe – ustala się funkcje usługową,

2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja,

a) obiektów związanych z obsługą ruchu komunikacyjnego np.: warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, myjnie samochodowe, stacja paliw itp.,

b) funkcji handlowej do 400 m² powierzchni sprzedażowej,

c) funkcji hotelowej, gastronomicznej i zamieszkania zbiorowego,

d) usług wspomagających lub towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu oraz innych z zakresu obsługi ludności,

e) parkingów.

Dla terenu 4U dopuszcza się również realizację:

1) obiektów i urządzeń małej architektury,

2) miejsc postojowych i urządzeń komunikacji wewnętrznej,

3) zieleni urządzonej i izolacyjnej,

4) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

5) obiektów i urządzeń służących utrzymaniu porządku,

6) obiektów i urządzeń pomocniczych i reklamowych.

Pozostała część informacji dotyczących warunków zabudowy dostępna jest w naszym biurze w Suwałkach przy ul.Utrata 4c.

Pozostałe cechy i atuty nieruchomości:

– nieruchomość tworzą 2 osobne działki sąsiadujące bezpośrednio ze sobą,

– grunt w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, jest to zjazd z ul.Reja,

– wymiary nieruchomości to około 54m szerokości na około 460m mierząc dłuższy bok (krótszy bok około 380m),

– atrakcyjna lokalizacja pod względem logistycznym,

– media dostępne przy sąsiednich działkach,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i innych wad prawnych,

– dopuszcza się wtórny podział i łączenie istniejących działek lub korygowanie ich granic zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zapraszam do kontaktu w przypadku pytań lub niejasności.

Działka budowlano-usługowa 947m2, Staniszewskiego, Suwałki.

Działka budowlano-usługowa 947m2, Staniszewskiego, Suwałki.

Na sprzedaż działka budowlano-usługowa o powierzchni gruntu 947m2. Ważny jest fakt, iż można zbudować również dom bez usług, tj. usługa nie jest wymogiem jak to czasami bywa. Nieruchomość zlokalizowana w Suwałkach przy ul.Staniszewskiego. Odległość do centrum Suwałk pokonuje się autem w 5 minut. Ukształtowanie terenu płaskie, nie wymaga prac związanych z niwelacją poziomów. Media: prąd, woda i kanalizacja miejska.

Wymiary zewnętrzne działki: 25x38m.

Grunty oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 49MNU co oznacza:

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenów 49MNU przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami handlowymi, wbudowanymi w partery budynków.

2. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja innych usług nieuciążliwych wbudowanych w obiekty mieszkalne, w tym gastronomicznych.

3. Dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez usług.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– teren płaski,

– bardzo dobry i szybki dojazd do posesji,

– jest to nowo budujące się osiedle, gdzie zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd i woda przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

Działka budowlana usługowa 4155m2, Krasnopol.

Działka budowlana usługowa 4155m2, Krasnopol.

Na sprzedaż duża działka budowlana o powierzchni 4155m2 z dojazdem asfaltowym. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Krasnopolu, 20km od Suwałk, 11 km od Sejn. Grunty oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 14MP/ML – plan pozwala na zbudowanie domu jednorodzinnego lub budynku, który będzie pełnił nieuciążliwą funkcję usługową, np. pensjonat. Media tj. woda i prąd przy sąsiednich działkach. Ukształtowanie terenu płaskie.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– zdecydowanie spokojna okolica,

– teren płaski z dojazdem asfaltowym,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd i woda przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

W naszym biurze uzyskacie Państwo bezpłatną poradę w zakresie kredytu hipotecznego. Bez dodatkowych kosztów i opłat pomagamy w uzyskaniu najlepszego finansowania, 14 banków do porównania.

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

 

MojePokoje.pl - biuro nieruchomości Suwałki

Biuro:
Suwałki, ul. Utrata 4c

tel. 500 31 51 61
email: 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
RODO | Projekt i realizacja DEOS