tel. 500 31 51 61

+10km

Wyjątkowe grunty 3,64ha, klasztor Pokamedulski, jezioro Wigry.

Wyjątkowe grunty 3,64ha, klasztor Pokamedulski, jezioro Wigry.

Na sprzedaż atrakcyjnie i malowniczo położona nieruchomość gruntowa z wydanymi warunkami zabudowy w Magdalenowie 12km od Suwałk w woj. podlaskim. Magdalenowo to turystyczna miejscowość bezpośrednio granicząca z Wigrami – gdzie mieści się Pokamedulski Klasztor w Wigrach. Największą atrakcją turystyczną okolicy jest oczywiście wspomniany klasztor, gdzie w roku 1999 wypoczywał sam papież Jan Paweł II. Nieruchomość o powierzchni 3,64ha znajduje się dokładnie 1400m od klasztoru, a do linii brzegowej największego w okolicy jeziora Wigry dzieli odległość 50m.

Oferowana na sprzedaż nieruchomość ma kształt nieregularny i jest to teren lekko wzniesiony na środku. Grunty nie mają bezpośredniego dostępu do jeziora. Komunikacja i wjazd bezpośrednio z drogi powiatowej nr 1172B (nawierzchnia asfaltowa).

W związku z tym, iż nie ma dla tego obszaru obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – można dzielić nieruchomość na mniejsze kawałki (min. 3001m2).

Okolica to głównie gospodarstwa agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętów wodnych, a także punkty gastronomiczne czy restauracje w pobliskim Starym Folwarku.

Jak widać na zdjęciach jeziora i lasy są wszędzie dookoła …. i to właśnie czyni tą nieruchomość osobliwą i niepowtarzalną.

Należy podkreślić, iż nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego, a obszar ten objęty jest programem ochrony przyrody Natura 2000. Zasady użytkowania tych terenów określają ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego.

Media: prąd, woda i kanalizacja gminna bezpośrednio przy drodze.

Z końcem 2016 roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na wybudowanie domu mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i potrzebnymi urządzeniami budowlanymi. Szczegółowe informacje na ten temat widoczne są na jednym ze zdjęć, natomiast pełna informacja na temat wydanych warunków zabudowy dostępna jest w naszym biurze. Na załączonym szkicu/mapie widoczna jest (czerwone trójkąciki) nieprzekraczalna linia zabudowy, czyli teren gdzie wskazany pod budowę (jest to łącznie około 1600m2). Jeżeli chodzi o budowanie i realizację celów mieszkalnych należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy: w gminie każdy /nie musi być właścicielem/ może złożyć dokumenty o wydanie indywidualnych dla danego projektu warunków zabudowy – najczęściej innych – niż te wydane dla obecnych właścicieli.

O możliwościach i potencjale tej nieruchomości można by się rozpisywać, bo powierzchnia 3,64ha pośród jezior i lasów daje możliwości zrealizowania wielu ciekawych pomysłów i inwestycji. Proszę wziąć pod uwagę, iż nieruchomość może być dzielona na mniejsze części. Komunikacja i wjazd na teren posesji następuje bezpośrednio z drogi głównej asfaltowej.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Działka budowlana usługowa 1893m2, 3km od Suwałk, Wychodne.

Działka budowlana usługowa 1893m2, 3km od Suwałk, Wychodne.

Na sprzedaż działka budowlana/usługowa o powierzchni gruntu 1893m2 zlokalizowana w miejscowości Wychodne, kilka km od Suwałk. Nieruchomość daje możliwość zabudowania budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalnymi, szczegóły miejscowego planu poniżej. W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna (gospodarstwa).

Na sprzedaż obecnie (27.06.2023) są 2 działki, każda o powierzchni 1893m2.

Bez dodatkowych kosztów i opłat pomagamy w uzyskaniu najlepszego kredytu na zakup nieruchomości.

Oferowana na sprzedaż nieruchomość oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 53U – teren zabudowy usługowej.

1) w zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się lokalizację:

a) budynków usługowych, budynków i budowli pomocniczych,

b) obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu drogowego,

c) parkingów oraz obiektów związanych z obsługą parkingów,

d) obiektów i urządzeń obsługi technicznej oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej i urządzeń

infrastruktury technicznej;

4) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się lokalizację:

a) obiektów budowlanych o funkcji handlowej i o powierzchni sprzedaży nie większej niż

300 m2,

b) obiektów biurowych, garażowych, baz, składów lub magazynów, w tym na potrzeby rolnicze,

c) na terenach oznaczonych symbolami 53U i 57U dopuszcza się usługi transportowe, obiekty

produkcyjne i lokalizację budynków mieszkalnych.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– teren równy i płaski,

– dobry i szybki dojazd do posesji,

– prąd i woda przy sąsiednich nieruchomościach,

– założona księga wieczysta,

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 7764m2 położona w miejscowości Osowa, gm. Suwałki, około 5km od Suwałk, w pobliżu czystego jeziora Okmin. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona w planie symbolami 10MN i 4R. Nieruchomość daje możliwość zbudowania domu wolno stojącego lub domu z nieuciążliwą funkcją usługową.
Nowa plaża gminna w odległości około 1km od działki. Pomost, parkingi oraz wiaty do dyspozycji gości odwiedzających jezioro Okmin.
Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a sama działka podzielona jest na 2 strefy:

Grunt bezpośrednio przy drodze asfaltowej, w planie oznaczony jest symbolem 10MN, co oznacza:

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa zagrodowa i rekreacji indywidualnej, w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej,

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w §12 oraz:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, oraz realizację budynków

garażowych i gospodarczych;

b) jeden ciąg zabudowy wzdłuż ulic i dróg publicznych, budynki mieszkalne należy

lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki;

c) linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości

do 5m, bez konieczności zmiany ustaleń planu.

Druga część gruntu oznaczona symbolem 4R opisana jest jako:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni

śródpolnej, skarp i stoków, zadrzewień i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe oraz sieci infrastruktury technicznej;

b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń wodnych

oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

rybackiej;

c) obowiązują ustalenia §23 ust.2 pkt 3-7.

3. Tereny położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze

Północnej Suwalszczyzny” – zasady użytkowania terenów określono § 9 ust. 1 niniejszej

uchwały.

4. Część terenów położona jest na obszarze ciągu ekologicznego wyznaczonego w

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, zasady

zagospodarowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.

5. Na części terenów znajdują sie stanowiska archeologiczne nr AZP 16-83 nr 7, nr 8 i

nr 9 i zasady użytkowania terenu winny uwzględniać warunki określone w §10 ust. 5-8.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– grunt zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej,

– bezpośredni, asfaltowy dojazd do posesji,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Las 2,95ha z bezpośrednim dostępem do jeziora Bolesty.

Las 2,95ha z bezpośrednim dostępem do jeziora Bolesty.

Na sprzedaż las 2,95ha w malowniczej miejscowości Nieszki, gm. Bakałarzewo w odległości 27km od Suwałk. Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do jeziora Bolesty. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako LsVI i mniejsza część (0,33ha) jako LsV.

Dojazd drogą typowo leśną, a samo zejście do jeziora porośnięte krzewami i runem leśnym. Teren nieruchomości jak widać na zdjęciach gęsto zalesiony.

Sprzedaż bez prowizji.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Działka budowlana 1783m2, Żubryn, 6km od Suwałk.

Działka budowlana 1783m2, Żubryn, 6km od Suwałk.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1783m2 zlokalizowana w miejscowości Żubryn, w odległości zaledwie 6km od Suwałk. Sąsiednie nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi, zbudowanymi kilka lat temu. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona symbolem MN4 oraz R-ZL, co oznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze oznaczonym symbolem MN4, ustala się możliwość realizacji budynków i budowli pomocniczych związanych z przeznaczeniem podstawowym np. budynki gospodarcze, garaże, ogrody zimowe, altany, deszczochrony, wiaty gospodarcze itp.

Z kolei druga połowa działki, tj. część od strony drogi krajowej, ma następujące przeznaczenie dopuszczalne: tereny oznaczone symbolami R-ZL mogą być użytkowane jako ogrody przydomowe w powiązaniu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy i atuty nieruchomości:

– teren został wstępnie wyrównany,

– droga asfaltowa, która jest obecnie drogą krajową – w ciągu 2 lat stanie się drogą lokalną, w związku z zakończeniem robót nad drogą ekspresową Via Baltica odcinek S61 (oddanie planowane jest na jesień 2022 roku),

– nowe zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– działka uzbrojona w prąd, skrzynka energetyczna stoi już na działce,

– wodociąg bezpośrednio przy działce,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

Cicha i spokojna okolica – z szybkim dojazdem do Suwałk. Oferta idealna dla osób, które chcą zbudować dom blisko miasta, na nieco większej działce, gdzie mogą cieszyć się dużym ogrodem i otwartą przestrzenią.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą.

MojePokoje.pl - biuro nieruchomości Suwałki

Biuro:
Suwałki, ul. Utrata 4c

tel. 500 31 51 61
email: 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
RODO | Projekt i realizacja DEOS