tel. 500 31 51 61

Suwałki

Działki budowlane 1500m2, MPZP, ul.Bakałarzewska.

Działki budowlane 1500m2, MPZP, ul.Bakałarzewska.

Na sprzedaż działki budowlane niezabudowane 1500m2, zlokalizowane przy ul. Bakałarzewskiej w obrębie miasta Suwałki. Jest to teren na obrzeżach miasta w pobliżu jedynego zjazdu z obwodnicy, prowadzącego do centrum miasta. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na dziś oznaczona symbolami 30MN, co oznacza że można realizować funkcję mieszkalną oraz usługową. Jest to plan z 2017 roku, który daje wyjątkowo wiele możliwości zagospodarowania terenu.

Istnieje możliwość zakupić łącznie dwie działki, działka nr 1 o powierzchni 1500m2 i działka nr 2 o powierzchni 1501m2.

Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Bez dodatkowych kosztów i opłat pomagamy w uzyskaniu najlepszego kredytu mieszkaniowego, 12 banków do porównania.

Tekst uchwały z dnia 26 lipca 2017r. dla oznaczenia w planie symbolem 30MN:

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną

wolnostojącą.

2. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest:

1) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów;

2) rozbudowa i adaptacja budynków mieszkalnych na cele związane z prowadzoną nieuciążliwą działalnością gospodarczą;

3) prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej;

4) zmiana funkcji usług na inne usługi nieuciążliwe lub wprowadzenie nowych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:

1) usług nieuciążliwych w budowanych w obiekty mieszkalne zajmujących do 30 % powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych;

2) miejsc postojowych;

3) obiektów i urządzeń małej architektury;

4) obiektów gospodarczo –garażowych;

5) zieleni towarzyszącej i izolacyjnej;

6) urządzeń służących utrzymaniu porządku;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, zgodnie z zasadami wymienionymi w §16 niniejszej uchwały.

Pozostałe cechy nieruchomości:

 • działki zlokalizowane 120m od drogi asfaltowej wojewódzkiej,
 • zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,
 • obwodnica miasta Suwałki w odległości 600m,
 • założona księga wieczysta,
 • brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Grunt rolny 1,43ha, podzielony, ul.Filipowska, Suwałki.

Grunt rolny 1,43ha, podzielony, ul.Filipowska, Suwałki.

Na sprzedaż grunty – obecnie rolne – niezabudowane, o łącznej powierzchni 1,4318ha, zlokalizowane przy ul.Filipowskiej w obrębie miasta Suwałki. Jest to teren zaraz za osiedlem domów jednorodzinnym mieszczących się na osiedlu piastowskim w Suwałkach. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na dziś oznaczona symbolami 19R_ZN, co oznacza teren upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a nieruchomość podzielona jest na 3 działki, tj.: 6933m2, 6932m2 oraz droga dojazdowa o powierzchni 453m2, która jest wliczona w cenie ofertowej nieruchomości.

W zakresie przeznaczenia podstawowego, na terenie 19R,ZN przewiduje się:

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenów i ich wykorzystywanie do celów

związanych z produkcją rolniczą;

2) zadrzewienia, zakrzewienia i zieleń izolacyjną;

3) możliwość budowy infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej i urządzeń melioracji;

4) możliwość dokonania zalesień gruntów rolnych;

5) zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym rolniczych, gospodarczych, garażowych oraz wiat;

6) zakaz tworzenia nowych siedlisk rolniczych;

7) zakaz wydobywania kopalin;

8) zakaz budowy obiektów tymczasowych.

Dopuszcza się podział terenu i włączenie w zagospodarowanie przyległych działek budowlanych na cele zieleni urządzonej i ogrodów, bez prawa budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem małej architektury, altan służących rekreacji oraz wiat o powierzchni zabudowy do 50 m² i wysokości do 4,0 m.

Pozostałe cechy nieruchomości:

 • grunt zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej,
 • 450m od drogi asfaltowej – do nieruchomości prowadzi droga polna nieutwardzona,
 • zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy, najbliższe domy 230m,
 • obwodnica miasta Suwałki w odległości 1km,
 • założona księga wieczysta,
 • brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Duży ogródek działkowy ROD im. Jaćwingów, 500m2.

Duży ogródek działkowy ROD im. Jaćwingów, 500m2.

Na sprzedaż ogródek działkowy ROD zlokalizowany na osiedlu Północ, w ogrodzie działkowym im. Jaćwingów w Suwałkach (wjazd od ul.Czarnoziem). Działka w rozmiarze dużo większym niż regularne działki, bo liczy prawie 500m2 powierzchni. Na działkę doprowadzony jest prąd. Wodę można również w każdej chwili przyłączyć.

W cenie ofertowej domek drewniany widoczny na zdjęciach.

Działka jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a w szczególności nie jest oddana innym osobom w dzierżawę działkową.

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

 

Działka budowlana 628m2, ul. Jagiełły w Suwałkach.

Działka budowlana 628m2, ul. Jagiełły w Suwałkach.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 628m2 zlokalizowana przy ul.Jagiełły w Suwałkach. Nieruchomość oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 73MN. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o formie zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi.

Szczegółowe zapisy dotyczące zagospodarowania terenu i warunków architektonicznych zawarte są w treści uchwały, która jest dostępna w naszym biurze przy ul.Utrata 4c w Suwałkach.

Forma własności – wieczyste użytkowanie gruntu z możliwością przekształcenia w pełną własność (po zbudowaniu budynku z przeznaczeniem na cele mieszkalne).

Sprzedaż bez prowizji.

Bez dodatkowych kosztów i opłat pomagamy w uzyskaniu najlepszego kredytu mieszkaniowego, 14 banków do porównania.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– zdecydowanie spokojna i cicha okolica,

– teren płaski z dojazdem asfaltowym,

– zalew Arkadia w odległości 1200m,

– media tj. woda, prąd i możliwość podłączenia gazu,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych.

Zapraszam do kontaktu, obejrzenia i składania ofert na zakup.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Działka budowlana 7764m2, Osowa, jezioro Okmin.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 7764m2 położona w miejscowości Osowa, gm. Suwałki, około 5km od Suwałk, w pobliżu czystego jeziora Okmin. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona w planie symbolami 10MN i 4R. Nieruchomość daje możliwość zbudowania domu wolno stojącego lub domu z nieuciążliwą funkcją usługową.
Nowa plaża gminna w odległości około 1km od działki. Pomost, parkingi oraz wiaty do dyspozycji gości odwiedzających jezioro Okmin.
Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a sama działka podzielona jest na 2 strefy:

Grunt bezpośrednio przy drodze asfaltowej, w planie oznaczony jest symbolem 10MN, co oznacza:

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa zagrodowa i rekreacji indywidualnej, w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej,

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w §12 oraz:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących, oraz realizację budynków

garażowych i gospodarczych;

b) jeden ciąg zabudowy wzdłuż ulic i dróg publicznych, budynki mieszkalne należy

lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki;

c) linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości

do 5m, bez konieczności zmiany ustaleń planu.

Druga część gruntu oznaczona symbolem 4R opisana jest jako:

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni

śródpolnej, skarp i stoków, zadrzewień i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe oraz sieci infrastruktury technicznej;

b) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń wodnych

oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

rybackiej;

c) obowiązują ustalenia §23 ust.2 pkt 3-7.

3. Tereny położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze

Północnej Suwalszczyzny” – zasady użytkowania terenów określono § 9 ust. 1 niniejszej

uchwały.

4. Część terenów położona jest na obszarze ciągu ekologicznego wyznaczonego w

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, zasady

zagospodarowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.

5. Na części terenów znajdują sie stanowiska archeologiczne nr AZP 16-83 nr 7, nr 8 i

nr 9 i zasady użytkowania terenu winny uwzględniać warunki określone w §10 ust. 5-8.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– grunt zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej,

– bezpośredni, asfaltowy dojazd do posesji,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Zapraszam do obejrzenia i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań.

Działka budowlana w mieście 2041m2 Czarna Hańcza.

Działka budowlana w mieście 2041m2 Czarna Hańcza.

Działka budowlana w mieście 2041m2 z bezpośrednim dostępem do rzeki Czarna Hańcza. Możliwość zrealizowania celu mieszkalnego bądź nieuciążliwej usługi. Lokalizacja nieruchomości i bezpośredni dostęp do rzeki czyni tą nieruchomości wyjątkową i niepowtarzalną. Bulwary w odległości kilka minut spacerem.

Budynek wyłączony z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków zarządzeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku (z dnia 7 kwietnia 2022r.).

Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a najważniejsze informacje dla tej nieruchomości są następujące:

 • W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się dla terenów funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
 • Zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przez co rozumie się położenie bezpośrednio przy linii rozgraniczającej drogi publicznej.
 • W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o uciążliwości ograniczonej do granic własnej nieruchomości.

Dla osób z kapitałem lub chęcią zbudowania domu w samym mieście – będzie to na pewno super oferta, gdyż takie nieruchomości bardzo rzadko trafiają do sprzedaży.

Szczegóły dotyczące sprzedaży i dokładnej lokalizacji nieruchomości dostępne tylko i wyłącznie w naszym biurze przy ul.Utrata 4c w Suwałkach. Zapraszam serdecznie.

Działka inwestycyjna 2,19ha ul.Reja w Suwałkach.

Działka inwestycyjna 2,19ha ul.Reja w Suwałkach.

Na sprzedaż działka inwestycyjna 2,19ha w Suwałkach przy ulicy Reja, w okolicach cmentarza komunalnego i obwodnicy miasta. Nieruchomość oznaczona została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 4U co oznacza:

1) przeznaczenie podstawowe – ustala się funkcje usługową,

2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja,

a) obiektów związanych z obsługą ruchu komunikacyjnego np.: warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, myjnie samochodowe, stacja paliw itp.,

b) funkcji handlowej do 400 m² powierzchni sprzedażowej,

c) funkcji hotelowej, gastronomicznej i zamieszkania zbiorowego,

d) usług wspomagających lub towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu oraz innych z zakresu obsługi ludności,

e) parkingów.

Dla terenu 4U dopuszcza się również realizację:

1) obiektów i urządzeń małej architektury,

2) miejsc postojowych i urządzeń komunikacji wewnętrznej,

3) zieleni urządzonej i izolacyjnej,

4) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

5) obiektów i urządzeń służących utrzymaniu porządku,

6) obiektów i urządzeń pomocniczych i reklamowych.

Pozostała część informacji dotyczących warunków zabudowy dostępna jest w naszym biurze w Suwałkach przy ul.Utrata 4c.

Pozostałe cechy i atuty nieruchomości:

– nieruchomość tworzą 2 osobne działki sąsiadujące bezpośrednio ze sobą,

– grunt w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, jest to zjazd z ul.Reja,

– wymiary nieruchomości to około 54m szerokości na około 460m mierząc dłuższy bok (krótszy bok około 380m),

– atrakcyjna lokalizacja pod względem logistycznym,

– media dostępne przy sąsiednich działkach,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i innych wad prawnych,

– dopuszcza się wtórny podział i łączenie istniejących działek lub korygowanie ich granic zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zapraszam do kontaktu w przypadku pytań lub niejasności.

Działka budowlana 1783m2, Żubryn, 6km od Suwałk.

Działka budowlana 1783m2, Żubryn, 6km od Suwałk.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1783m2 zlokalizowana w miejscowości Żubryn, w odległości zaledwie 6km od Suwałk. Sąsiednie nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi, zbudowanymi kilka lat temu. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona symbolem MN4 oraz R-ZL, co oznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze oznaczonym symbolem MN4, ustala się możliwość realizacji budynków i budowli pomocniczych związanych z przeznaczeniem podstawowym np. budynki gospodarcze, garaże, ogrody zimowe, altany, deszczochrony, wiaty gospodarcze itp.

Z kolei druga połowa działki, tj. część od strony drogi krajowej, ma następujące przeznaczenie dopuszczalne: tereny oznaczone symbolami R-ZL mogą być użytkowane jako ogrody przydomowe w powiązaniu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy i atuty nieruchomości:

– teren został wstępnie wyrównany,

– droga asfaltowa, która jest obecnie drogą krajową – w ciągu 2 lat stanie się drogą lokalną, w związku z zakończeniem robót nad drogą ekspresową Via Baltica odcinek S61 (oddanie planowane jest na jesień 2022 roku),

– nowe zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– działka uzbrojona w prąd, skrzynka energetyczna stoi już na działce,

– wodociąg bezpośrednio przy działce,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

Cicha i spokojna okolica – z szybkim dojazdem do Suwałk. Oferta idealna dla osób, które chcą zbudować dom blisko miasta, na nieco większej działce, gdzie mogą cieszyć się dużym ogrodem i otwartą przestrzenią.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą.

Działka budowlana 714m2 z budynkiem gospodarczym, ul.Różana.

Działka budowlana 714m2 z budynkiem gospodarczym, ul.Różana.

Na sprzedaż niewielki budynek gospodarczy, który dotychczas pełnił funkcję mieszkalną. Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Różana w Suwałkach i w jej skład wchodzą:

 • działka budowlana 714m2 która jest w wieczystym użytkowaniu, możliwość przekształcenia na własność po zbudowaniiu budynku mieszkalnego,
 • budynek gospodarczy z funkcją mieszkalną, powierzchnią zabudowy 50m2, powierzchnią użytkową 43m2 i kubaturą 129m3.
  Powierzchnia użytkowa budynku parterowego to 43m2, w której skład wchodzą: wiatrołap, 2 pokoje, kuchnia oraz duża łazienka z wc. Dodatkowo jest piwnica, ale tylko pod częścią budynku. Budynek ogrzewany piecem na węgiel lub drewno, a w łazience woda podgrzewana boilerem elektrycznym.

Co ważne, na działce można zbudować normalny, pełnowymiarowy dom od strony ulicy Różanej – tak jak ma to miejsce przy sąsiednich działkach. Dojazd asfaltowy z obu stron działki.

Bardzo dobra propozycja dla osób, które chciałyby zbudować swój wymarzony dom w spokojnej części miasta Suwałk. Dodatkową korzyścią mogą być zyski z wynajmu budynku gospodarczego.

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia nieruchomości.

Informacja dotycząca kredytowania nieruchomości:
30 do 60 minut – tyle zazwyczaj zajmuje mi „uszycie” kredytu, który będzie dopasowany i najtańszy dla mojego Klienta. Jeśli nie masz jeszcze zaufanej osoby – która Ci rzetelnie i bezpłatnie pomoże – to zapraszam do współpracy ze mną. Mariusz Złotnik.

Działka budowlano-usługowa 947m2, Staniszewskiego, Suwałki.

Działka budowlano-usługowa 947m2, Staniszewskiego, Suwałki.

Na sprzedaż działka budowlano-usługowa o powierzchni gruntu 947m2. Ważny jest fakt, iż można zbudować również dom bez usług, tj. usługa nie jest wymogiem jak to czasami bywa. Nieruchomość zlokalizowana w Suwałkach przy ul.Staniszewskiego. Odległość do centrum Suwałk pokonuje się autem w 5 minut. Ukształtowanie terenu płaskie, nie wymaga prac związanych z niwelacją poziomów. Media: prąd, woda i kanalizacja miejska.

Wymiary zewnętrzne działki: 25x38m.

Grunty oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem 49MNU co oznacza:

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego w granicach terenów 49MNU przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami handlowymi, wbudowanymi w partery budynków.

2. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja innych usług nieuciążliwych wbudowanych w obiekty mieszkalne, w tym gastronomicznych.

3. Dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez usług.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– teren płaski,

– bardzo dobry i szybki dojazd do posesji,

– jest to nowo budujące się osiedle, gdzie zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd i woda przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

Działka budowlana 1008m2 Leszczewek, blisko jezior.

Działka budowlana 1008m2 Leszczewek, blisko jezior.

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1008m2 położona w miejscowości Leszczewek, gm. Suwałki, około 6km od Suwałk i 2km od plaży w Starym Folwarku. Nieruchomość mieści się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, a najbliższe jeziora to: Leszczewek w odległości 600m i duże jezioro Wigry prawie 2 km od posesji. Największym atutem oferowanej nieruchomości jest w tym przypadku jej lokalizacja. Zapraszam do osobistego zapoznania się z ofertą.

Dodatkową nieruchomością na sprzedaż jest duża działka rolna o powierzchni 6574m2 w cenie 175000zl. Istnieje możliwość budowy siedliska na tej nieruchomości.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania, a sama działka podzielona oznaczona jest symbolem 5MN, czyli zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– grunt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej,

– bezpośredni, asfaltowy dojazd do posesji,

– teren częściowo porośnięty młodym lasem,

– nieregularny kształt działki,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd i woda przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń czy innych wad prawnych.

Pobliskie tereny dają możliwość aktywnego spędzenia czasu w pięknym i malowniczym miejscu, gdzie można wybrać się na piesze wycieczki, czy po-obcować z naturą. Oferta idealna dla osób, które chcą zbudować dom blisko miasta, gdzie dojazd do centrum nie zajmie dłużej niż 15 minut.

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia nieruchomości.

Działka budowlana 987m2 pod miastem, Krzywólka.

Działka budowlana 987m2 pod miastem, Krzywólka.

Działka budowlana o powierzchni 987m2 pod miastem. Nieruchomość zlokalizowana w Krzywólce, gmina Suwałki. Dojazd do centrum miasta Suwałk zajmuje około 7 do 10 min. Sąsiednie nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. W przyszłym roku wylana zostanie droga asfaltowa.

Grunt oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem MN –możliwość zbudowania domu jednorodzinnego wolno stojącego. Media tj. woda i prąd przy drodze. Ukształtowanie terenu płaskie – teren gotowy pod budowę. Wymiary działki to około 17m szerokości na około 58m długości.

Sprzedaż bez prowizji.

Pozostałe cechy nieruchomości:

– okolica spokojna i cicha,

– teren płaski,

– zabudowania jednorodzinne dominują w okolicy,

– prąd i woda przy drodze,

– założona księga wieczysta,

– brak jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,

Zapraszam do kontaktu i obejrzenia.

MojePokoje.pl - biuro nieruchomości Suwałki

Biuro:
Suwałki, ul. Utrata 4c

tel. 500 31 51 61
email: 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
RODO | Projekt i realizacja DEOS